Regulamin konkursu "Dentofresh – Dbam o uśmiech"

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest Phytopharm Klęka S.A.
 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin, który wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do czasu jego zakończenia, z zastrzeżeniem postanowień poniższych.
 3. Konkurs odbywać się będzie w dniach 3. października do 31. października do godz 23:59.

II. ZASADY KONKURSU

 1. 1. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wysłanie zdjęcia przedstawiającego uczestnika konkursu z uśmiechem na twarzy oraz dodatkowo wykonanie zadania konkursowego polegającego na stworzeniu tablicy (BOARDu) o nazwie Dentofresh w serwisie Pinterest.com.
 2. Uczestnicy chcący wziąć udział w kategorii na "Najpiękniejszy Uśmiech" muszą przesłać zdjęcie konkursowe za pomocą formularza Zgłoś zdjęcie. Po akceptacji zdjęcia (do 2 dni roboczych) zdjęcie zostanie opublikowane na portalu Pinterest.com w zakładce konkursowej pinterest.com/dentofresh/dbam-o-usmiech. Opublikowanie zdjecia jest potwierdzeniem przyjęcia do konkursu.
 3. Uczestnicy chcący wziąć udział w kategorii na "Najciekawsza Tablica" muszą stworzyć na swoim profilu w serwisie Pinterest tablicę (Board) o nazwie (Title) "Dentofresh - Najpiękniejszy uśmiech" oraz przepiąć (Repin) na tę nową tablicę:
  • swoje zdjęcie konkursowe (z tablicy konkursowej),
  • dowolne zdjęcie produktu Dentofresh pinterest.com/dentofresh/nasz-dentofresh
  • nie mniej niż 10 zdjęć w tematyce "z czym mi się kojarzy Dentofresh".
  Gotową tablicę należy zgłosić ponownie do konkursu za pomocą formularza Zgłoś tablicę na stronie konkursowej DbamoUsmiech.pl. Właściciel tablicy musi także zostać fanem profilu pinterest.com/dentofresh (Follow).
 4. Osoba zgłaszająca zdjęcie do udziału w Konkursie musi mieć ukończone 18 lat. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Phytopharm Klęka S.A. oraz członkowie ich rodzin, a także pracownicy i właściciele podmiotów gospodarczych związanych współpracą z organizatorem oraz członkowie ich rodzin.
 5. Jedna osoba może zgłosić jedno zdjęcie i jedną Tablicę (board) do konkursu.
 6. Ilość i osób występujących na zdjęciu nie jest ograniczona.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zdjęcia, w szczególności za prawa do wizerunku osób występujących na zdjęciu. Jednocześnie Organizator zwraca uwagę na przestrzeganie praw autorskich innych twórców. Ponadto, osoba zgłaszająca swoje zdjęcie do konkursu oświadcza, że posiada zgodę na korzystanie z wizerunku innych osób, które występują na zdjęciu.
 8. Zdjęcia zawierające niecenzuralne lub drastyczne sceny będą dyskwalifikowane i usuwane.
 9. Prawa autorskie do zdjęć zgłoszonych do udziału w Konkursie pozostają własnością twórców. Jednakże uczestnicy przekazują zgodę na nieodpłatne publikowane zdjęć w serwisach internetowych Organizatora opatrzone logo Dentofresh, przez okres 2 lat od daty publikacji. Uczestnik konkursu publikując zdjęcie przekazuje także zgodę na wykorzystanie wizerunku wszystkich osób przedstawionych na zdjęciu.
 10. Warunki wymienione w punktach 1, 2 i 3 należy spełnić w terminie do 31 października 2012 roku. Zdjęcia przesłane i Tablice w późniejszym terminie nie podlegają ocenie i nie biorą udziału w Konkursie.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie od 1 do 15 listopada 2012 roku.

III. NAGRODY I TRYB ICH PRZYZNAWANIA

 1. W efekcie rozstrzygnięcia Konkursu zostaną przyznane 53 nagrody:
  1. Nagrody publiczności na "Najpiękniejszy Uśmiech": 25 zestawów Dentofresh o wartości 32,94 zł każdy (1x Dentofresh 500ml + pomka, 1x Dentofresh 250ml, 1x Dentofresh Junior 250ml).
  2. Nagroda Dentofresh na "Najpiękniejszą Tablicę" z Dentofreshem: 25 zestawów Dentofresh o wartości 32,94 zł każdy(1x Dentofresh 500ml + pomka, 1x Dentofresh 250ml, 1x Dentofresh Junior 250ml).
  3. Nagroda Specjalna w kategoriach "Extra Świeże Zdjęcie", "Extra Świeży Uśmiech"," Extra Świeży Pomysł": 3 aparaty fotograficzne Sony CyberShot DSC-W610 o wartości 350 zł każdy.
 2. Nagrody zostaną przyznane przez Jury konkursu, które podczas oceny będzie brało pod uwagę następujące kryteria:
  1. Nagroda publiczności za "Najpiękniejsze Zdjęcie Uśmiechu": ilość punktów otrzymanych od internautów w trakcie działania konkursu, na stronie Pinterest.com. Punkty naliczane będą w ten sposób, że 1 punkt to 1 like uzyskany pod zgłoszonym zdjęciem umieszczonym w zakładce konkursowej Dentofresh na pinterest.com/dentofresh/dbam-o-usmiech.
  2. Nagroda Dentofresh za "Najciekawszą Tablicę z Dentofreshem": kompozycja, zaangażowanie, poetyka przekazu, kreatywność, oryginalność stworzonej tablicy
  3. Nagroda specjalna: piękność uśmiechu, wartość artystyczna zdjęcia, pomysł.
 3. Jedna osoba może otrzymać tylko jedną nagrodę główną (a lub b) oraz nagrodę specjalną (c)
 4. W skład Jury Konkursu wchodzą trzy osoby pochodzące z Działu Sprzedaży i Działu Marketingu firmy "Phytopharm Klęka SA"
 5. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane w dniu 15 listopada 2012 roku na stronie Dbamouśmiech.pl oraz na profilu marki Dentofresh w portalu Facebook. Nagrodzone osoby otrzymają za pośrednictwem poczty internetowej informację o przyznaniu nagrody.
 6. Nagrody, o których mowa w pkt. 1 zostaną wysłane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu.
 7. Nagrody zostaną wysłane firmą kurierską na adres wskazany przez osoby nagrodzone
 8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czas dostarczenia nagród przez firmę kurierską.
 9. Koszty wysyłki nagród pokrywa Organizator.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Decyzje Organizatora Konkursu oraz Jury mają charakter ostateczny i nie przysługuje od nich odwołanie.
 2. Przystąpienie do udziału w Konkursie jest jednoznaczne z przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego i zdrowy rozsądek.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialnosci za błędy w funkcjonowaniu portalu Pinterest oraz inne problemy techniczne.
 5. Organizator ma prawo do zmiany regulaminu w trakcie trwania konkursu.
 6. Organizator ma prawo do weryfikacji i nie brania pod uwagę głosów, co do których Organizator ma uzasadnione podejrzenia, że zostały zdobyte w sposób nieuczciwy.
 7. Organizator ma prawo do odwołania konkursu w każdej chwili bez podania przyczyny.
Regulamin konkursu Dbam o uśmiech Zasady i szczegóły konkursu na najpiękniejszy uśmiech Dbam o uśmiech!